Logo do druku

Regulamin e-usług na Budzet-zadaniowy.com

Regulamin korzystania z serwisu internetowego
budzet-zadaniowy.com

 
Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§1
1. Serwis budzet-zadaniowy.com jest portalem internetowym, którego właścicielem i wydawcą jest CapePoint Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-112), ul. Bagno 2 lok. 124, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000329719, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9512282443, Regon: 141824536, kapitał zakładowy  615.000 zł (zwana dalej CapePoint Group).

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez CapePoint Group, korzystania przez Użytkowników z portalu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie e-Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia e-usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

§3

1. Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

a) Portal – serwis budzet-zadaniowy.com zamieszczony pod adresem http://www.budzet-zadaniowy.com, będący własnością i administrowany przez CapePoint Group, oferujący Użytkownikom zestaw narzędzi wspierających nowoczesne zarządzanie finansami,

b) Użytkownik – jednostka samorządu terytorialnego, która zawarła z CapePoint Group umowę na świadczenie e-Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu,

c) e-Usługi – usługi udostępniane zarejestrowanym w portalu Użytkownikom, za pośrednictwem tego Portalu, świadczone w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron zawartej umowy w tej samej lokalizacji,

d) WPF – e-Usługa stanowiąca narzędzie pozwalające na sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej,

e) KZ – e-Usługa stanowiąca narzędzie pozwalające na definiowanie i diagnozowanie procedur kontroli zarządczej w JST oraz generowanie raportu oceniającego istniejący system kontroli zarządczej,

f) BZ – pakiet siedmiu kompatybilnych z sobą e-Usług, stanowiących narzędzia pozwalające na przygotowanie budżetu zadaniowego w tym:

1) e-Usługa wzorzec BZ – narzędzie, które na podstawie informacji o rodzaju jednostki, jej strukturze organizacyjnej i realizowanych zadaniach pozwala na otrzymanie wstępnej struktury budżetu zadaniowego, a następnie na podstawie automatycznie wygenerowanych przez system dodatkowych pytań na wypracowanie ostatecznej listy zadań i podzadań.

2) e-Usługa cele i mierniki – narzędzie, które na podstawie informacji o strukturze budżetu zadaniowego, realizowanych zadaniach, celach strategicznych, priorytetach Użytkownika dla każdej podziałki budżetu zadaniowego zaproponuje listę celi i mierników.

3) e-Usługa ewaluacja ex ante – narzędzie, które na podstawie wprowadzonych informacji o funkcjonującym budżecie zadaniowym wygeneruje raport ewaluacyjny oceniający poprawność metodyczną i adekwatność konstrukcji budżetu zadaniowego, zdefiniowanych celów i mierników, a także powiązania pomiędzy budżetem zadaniowym, a budżetem tradycyjnym.

4) e-Usługa definiowanie powiązań - narzędzie pozwalające na zbudowanie tablic powiązań pomiędzy budżetem tradycyjnym, a budżetem zadaniowym oraz dostosowanie zakładowego planu kont do potrzeb budżetu zadaniowego.

5) e-Usługa zadaniowe planowanie wydatków – narzędzie polegające na udostępnieniu procedur i wiedzy niezbędnej do budżetowania wydatków metodą opartą o nakłady, metodą opartą o produkty, jak i metodą opartą o wyniki.

6) e-Usługa ewaluacja ex-post - narzędzie, które na podstawie informacji o wykonaniu budżetu zadaniowego stworzy raport, w którym zostanie kompleksowo oceniona realizacja budżetu zadaniowego przy użyciu kryterium 3E, a także poprawność procesu sporządzania, realizacji i sprawozdawczości budżetu zadaniowego.

Rozdział 2

Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu

§4

Zamawiając e-Usługi za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Portalu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem e-Usług dostępnym pod adresem www.budzet-zadaniowy.com oraz że akceptuje treść i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  
§5

1. Użytkownicy Portalu dokonując zamówienia e-Usług wypełniają formularz rejestracyjny podając dane Użytkownika: nazwę jednostki, numer NIP, ulicę, nr domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość oraz dane osoby kontaktowej: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu i adres e-mail (dane osobowe Użytkowników). Podanie danych zawartych w formularzu jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy o świadczenie e-Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu przez CapePoint Group.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CapePoint Group, który jednocześnie chroni dane osobowe Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik oraz osoba kontaktowa ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

3. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzu zamówienia CapePoint Group przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika oraz osoby kontaktowej zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy  z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

4. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na wydzielonym serwerze. CapePoint Group nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

Rozdział 3

Usługi świadczone za pośrednictwem portalu

§6

1. e-Usługi świadczone przez CapePoint Group polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, dostępu do WPF, KZ i BZ, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. e-Usługi świadczone przez CapePoint Group pośrednictwem Portalu są płatne.

3. W celu uzyskania dostępu do e-Usług za pośrednictwem Portalu, należy dokonać rejestracji Użytkownika i wypełnić formularz rejestracyjny oraz opłacić cenę za zamówioną e-Usługę.

4. W celu zarejestrowania się Użytkownika i złożenia zamówienia na świadczenie e-Usług należy:

a) Zarejestrować się i wypełnić formularz rejestracyjny na stronie http://panel.budzet-zadaniowy.com/rejestracja. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnego kodu jednostki oraz hasła, które umożliwią dostęp do panelu Użytkownika i zamówionej e-Usługi.

b) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, oznaczone jako obowiązkowe.

c) Dane wpisane do formularza muszą dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystał z e-Usługi i być zgodne z prawdą.

d) Poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika przesyłany jest do CapePoint Group oraz zapisywany w bazie danych.

e) Po zakończeniu procesu rejestracji i zapłacie ceny, w ciągu 48 godzin liczonych z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, Użytkownik otrzymuje kod jednostki, hasło do konta Portalu i uzyskuje dostęp do zamówionej e-Usługi.

5. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na świadczenie e-Usługi za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z CapePoint Group na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez CapePoint Group i z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna za pośrednictwem Portalu pomiędzy CapePoint Group, a Użytkownikiem.

6. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego kodu jednostki i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie kodu jednostki i hasła przez Użytkownika nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.

7. CapePoint Group przysługuje prawo kontroli korzystania z e-Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z portalu przez Użytkownika.

8. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z zakupionych e-Usług przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności przyznane mu kod jednostki i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do e-Usług.

9. CapePoint Group ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów zamieszczonych w Portalu, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkowników korzystających z e-Usług za pośrednictwem Portalu.

10. W przypadku zastosowania przez CapePoint Group zabezpieczeń o których mowa w ust. 10, Użytkownik zobowiązuje powstrzymać się od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§7

Do korzystania z e-Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz dostęp do przeglądarki internetowej. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek internetowych CapePoint Group nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8

1. Majątkowe prawa autorskie do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu należą do CapePoint Group. Utwory te i materiały podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych utworów i materiałów jest dozwolone tylko zgodnie z zasadami omówionymi w ust. 2 – 6 niniejszego paragrafu.

2. Korzystanie przez Użytkowników z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu, jest możliwe wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego Użytkownika, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

4. Zamówienie i opłacenie przez Użytkownika ceny za dostęp do e-Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu.

5. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić CapePoint Group o wszelkim znanym mu nieautoryzowanym i bezprawnym korzystaniu z artykułów i wszelkich innych materiałów i treści zamieszczonych w Portalu.

6. Naruszenie zasad określonych w niniejszym paragrafie regulaminu przez Użytkownika lub osobę trzecią przy jego pomocy lub za jego zachętą stanowi czyn zabroniony, ścigany prawnie i obarczone jest odpowiedzialnością cywilną i karną.

7. Zasady określone w niniejszym paragrafie nie dotyczą artykułów i wszelkich innych materiałów i treści umieszczonych w Portalu, stanowiących informację publicznie dostępną, do której nie stosuje się ustawy dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział 4

Cena za dostęp do e-Usług


§ 9

1. Aktualna cena dostępu do korzystania z e-Usług jest podana na Portalu w zakładce Cennik  oraz w formularzu rejestracyjnym podczas zamawiania danej e-Usługi. Płatność może być dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, bądź za pośrednictwem automatycznego systemu płatności on-line. Dokonanie płatności warunkuje uzyskanie dostępu do zamówionej usługi.

2. Cena za dostęp do WFP i KZ jest ceną uzależnioną od długości okresu zawieranej umowy i jest jednakowa dla wszystkich rodzajów jednostek Użytkownika.

3. Cena za dostęp do BZ obejmuje możliwość korzystania ze wszystkich e-Usług w ramach tego modułu. W tym przypadku, cena uzależniona jest od długości okresu zawieranej umowy oraz rodzaju jednostki Użytkownika.

4. Cena nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od CapePoint Group.

5. CapePoint Group zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach na wybrane e-Usługi.

6. Ceny za dostęp do e-Usług są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki właściwej na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Rozdział 5

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej e-Usługi


§ 10

1. CapePoint Group nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu, wynikający z przyczyn niezależnych od CapePoint Group.

2. CapePoint Group zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Portalu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Portalu. W miarę możliwości Użytkownicy będą informowani o przewidywanych przerwach w funkcjonowaniu Portalu.

3. Całkowita Odpowiedzialność CapePoint Group z tytułu wykonywania e-usługi ograniczona jest do strat rzeczywistych poniesionych przez Użytkownika i  nie może przekraczać kwoty stanowiącej cenę danej usługi. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. CapePoint Group nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie danych, informacji i raportów zamieszczonych na Portalu, czy powstałych w skutek realizacji e-usługi.

4. CapePoint Group zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział 6

Postępowanie reklamacyjne


§ 11

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem e-Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@budzet-zadaniowy.com z podaniem opisu reklamacji wraz z podaniem przyczyn oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez CapePoint Group następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez CapePoint Group przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji.

4. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej nieprawidłowego funkcjonowania oprogramowania, CapePoint Group niezwłocznie usunie stwierdzone nieprawidłowości. W przypadku uznania reklamacji związanej z brakiem dostępu do e-usługi dłuższym niż 7 dni, CapePoint Group przedłuży czas trwania możliwości korzystania z tej e-usługi o całkowitą długość okresu braku dostępu do tej e-usługi.

Rozdział 7

Rezygnacja z usługi


§ 12

1.      Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z e-Usług świadczonych przez CapePoint Group za pośrednictwem Portalu. W tym celu musi złożyć oświadczenie woli o rezygnacji z dalszego korzystania z e-Usług i wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu nastąpi ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym CapePoint Group zostało powiadomione przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy.

2.      Wcześniejsze rozwiązanie umowy przez użytkownika pozostaje bez wpływu na wysokość zapłaconej ceny za zamówiony okres korzystania z e-usługi.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe


§ 13

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania i stanowi całą i wyczerpującą treść umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.

2. CapePoint Group ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu i zablokować mu dostęp do e-Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

3. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Portalu.

§ 14

CapePoint Group zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego regulaminu. O treści ewentualnych zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony przez CapePoint Group na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte.

§ 15

CapePoint Group zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

§ 16

1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

2. Niniejszy regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z e-Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu podlegają prawu polskiemu.

3. W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z e-Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby pozwanego.

 

Warszawa, dnia 01.02.2011 roku

Prezes CapePoint Group Spółka z o.o.