Logo do druku

Charakterystyka zadania

Opis zadania może być wreszcie przygotowany bez użycia karty, jedynie przy założeniu przedstawienia określonych informacji (przykład poniżej). Warto jednak podkreślić, że taka forma jest bardzo obszerna, a co za tym idzie może utracić przejrzystość. Ponadto w formie opisowej możliwa jest utrata pomiędzy opisem zadania a określeniem mierników – tutaj mierniki przedstawione są raz wspólnie z zakresem rzeczowym, a drugi raz, mniejsza liczba mierników, w punkcie dotyczącym pomiaru.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

1. Nazwa zadania: Kształtowanie i promowanie pozytywnego wizerunku gminy

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:

Kształtowanie pozytywnego obrazu Gminy wśród mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów i turystów jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, odwiedzenia w ramach turystyki przyjazdowej i pobytowej, a także pozytywnego wizerunku urzędu jako instytucji działającej w służbie mieszkańcom. poprzez

- ukazywanie walorów terenu i zalet oraz dokonań wspólnoty w publikacjach i prezentacjach
- udział w wydarzeniach dających okazje do upowszechniania w/w wizerunku - bieżącą współpracę z mediami i przygotowywanie dla nich materiałów o gminie
- poprawę systemu informacji wizualnej na terenie gminy tak aby:
- mieszkańcy gminy coraz mocniej identyfikowali się ze swoją wspólnotą i byli gotowi do współpracy na jej rzecz, aby z nią wiązali swoją przyszłość -Dobczyce były dla coraz szerszego grona mieszkańców Małopolski rozpoznawane jako gmina atrakcyjna gospodarczo i turystycznie
- wspomóc lokalnych przedsiębiorców sięgających po nowe rynki atrakcyjnym obrazem miejsca z którego pochodzą


3. Wykonujący zadanie: Referat Przedsiębiorczości i Promocji

4. Opis zadania:
a) potrzeby globalne gminy lub jej mieszkańców w zakresie zadania (wyrażone liczbowo): wykształcenie pozytywnego wizerunku gminy i zakorzenienie go w świadomości mieszkańców, przedsiębiorców i turystów jako gminy atrakcyjnej turystycznie, inwestycyjnie i mieszkaniowo
b) źródła informacji dotyczące potrzeb: program Komitetu Wyborczego Burmistrza analiza porównawcza z gminą Niepołomice i analiza informacji prasowych o gminie.
c) stopień realizacji potrzeb wynikający ze zrealizowania zadania: Realizacja potrzeb przewidywana jest na 75% z uwagi na możliwości finansowe gminy, dostępność oraz ofertę publikacji obcych (na łamach prasy ogólnopolskiej) i również możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w czasie imprez i targów.
d) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami: - aktualizacji strony internetowej –zadanie ciągłe - przygotowywanie informacji medialnej – zadanie ciągłe - wydawanie folderów (folder na festiwal szachowy, folder turystyczny, mapa)– 3 rocznie, - udział w targach turystycznych (Poznań, Kraków, Katowice) – 3 rocznie , - gromadzenie i aktualizacja bazy danych o noclegach, gastronomii –4 rocznie - reklamy w mediach (gazeta + internet )- 3 rocznie - oznakowanie gminy (tablice informacyjne w sołectwach) – 13 tablic w sołectwach, - dystrybucja katalogu przedsiębiorców – zadanie ciągłe, - szkolenia własne (public relations, reklama, promocja, kontakty medialne)
e) proponowane wskaźniki efektywności: - ilość zamieszczonych artykułów prasowych w stosunku do przygotowanych informacji - liczba osób odwiedzających stronę internetową (miesięcznie, rocznie) - reklamy – koszt dotarcia do 1 czytelnika

5. Charakter zadania:
-własne Wykonującego zadanie
-nowe

Źródło: raport z Programu Rozwoju Instytucjonalnego MSWiA