Logo do druku

Przykłady budżetów zadaniowych

Budżety zadaniowe dla jednostek samorządu terytorialnego nie mogą stanowić zastępczej, a jedynie uzupełniającą, formę prezentacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie przekroczenie wydatków przypisanych do zadania nie stanowi czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych (więcej w Piśmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 26.10.2006 r w sprawie opracowywania i wykonywania tzw. „budżetów zadaniowych”

Przykłady zastosowania budżetu zadaniowego wskazują, że jego kształt – układ, zastosowane cele i mierniki zależą od indywidualnych preferencji JST. Poniżej przedstawiono porównanie szczegółowości definiowania elementów (sfer, zadań, podzadań) w budżetach zadaniowych gminy Cedynia, m.st. Warszawy i miasta Goleniów w zakresie edukacji (na poziomie gminnym). Kolorami zaznaczono wspólne obszary różnie zdefiniowanych zadań i podzadań (w Cedyni zadanie jest jedynym poziomem, w Warszawie – środkowym, pomiędzy sferą a podzadaniem, a w Goleniowie – pierwszym, szczeblem niższym są podzadania). Zadania w Goleniowie są bardzo ogólne, podobnie jak w Warszawie, lecz tutaj istnieje poziom uszczegółowiający. Odpowiednikiem zadania w Goleniowie jest sfera w Warszawie. Przykład ten pokazuje również indywidualny charakter zawartości zadań i podzadań – np. dofinansowanie szkół niepublicznych w Goleniowie jest odrębnym podzadaniem, a w Warszawie wchodzi w skład podzadań dla określonych szkół, np. podstawowych).   ściągnij plik PDF