Logo do druku

Zasady sporządzania zadaniowych planów budżetowych

Podstawowe zasady sporządzania zadaniowych planów budżetowych w podsektorze rządowym:

  • jeżeli dysponent dysponuje więcej niż jedną częścią budżetową, zadania, podzadania i działania dysponenta prezentowane są dla każdej części osobno;
  • minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie wskazuje jedno zadanie priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej niż jednej części budżetowej nie więcej niż trzy zadania priorytetowe;
  •  zadanie może jednocześnie obejmować działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych, o których mowa w Rozdziale 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • wydatki zaplanowane w ramach rezerw celowych wykazuje jednostka, która ma je zrealizować, z wyjątkiem sytuacji, w której środki z rezerw celowych przekazywane są na realizacje zadania innemu podmiotowi. W takim przypadku wydatki wykazywane są przez jednostkę podsektora rządowego, która przekazała środki;
  • dysponent planuje na realizację zadań, podzadań i działań wydatki ujęte w danej części budżetowej i planach finansowych nadzorowanych przez siebie jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych; Dysponent przypisuje do zadania/podzadania wydatki ponoszone na jego realizację, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznaje za istotne;
  • dysponent określając wysokość wydatków planowanych na realizację zadań i podzadań finansowanych z budżetu państwa oraz z innych źródeł eliminuje wzajemne przepływy finansowe pomiędzy dysponentem części budżetowej a innymi podmiotami sektora finansów publicznych;
  • środki przekazywane przez dysponentów części budżetowych innym podmiotom sektora finansów publicznych, w szczególności jednostkom sektora finansów publicznych wymienionym w art. 9 pkt 5 - 7 i 14 ustawy o finansach publicznych, są wykazywane w ramach zadań realizowanych przez dysponenta;
  • zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata dysponenci opracowują na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych zawartych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych przez Ministra Finansów.