Logo do druku

Funkcje państwa

 Funkcje państwa tworzą główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa.
Zdefiniowano 22 funkcje.

1)zarządzanie państwem
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego bądź specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej (tj. np.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu RP, Senatu RP, Trybunału Konstytucyjnego, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Rady Legislacyjnej, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego) oraz urzędów centralnych, np. Urząd Zamówień Publicznych. Realizacja tej funkcji jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową tych organów.
2) bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej.
3) edukacja, wychowanie i opieka
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego.
4) zarządzanie finansami państwa
Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym.
5) ochrona praw i interesów Skarbu Państwa
Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa.
6) polityka gospodarcza kraju
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją.
7) gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw i usług dotyczących rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
8) kultura fizyczna i sport
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług związanych ze sportem i kulturą fizyczną.
9) kultura i dziedzictwo narodowe
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego.
10) nauka polska
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług naukowo-badawczych.
11)  bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej  i zagranicznej pomocy wojskowej.
12) środowisko
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie ochrony środowiska.
13) zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną.
14) rynek pracy
Funkcja ta obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.
15) polityka zagraniczna
Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą  w szczególności administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą.
16) sprawy obywatelskie
Funkcja ta obejmuje działalność dotyczącą  w szczególności:
obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),
podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,
obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,
utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,
ochrony praw człowieka i obywatela,
ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,
sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.
17) równomierny rozwój kraju
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie doprowadzenia do zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego kraju i wyrównywania szans rozwojowych jego poszczególnych części, poprzez zdynamizowanie rozwoju regionów o największej koncentracji problemów strukturalnych gospodarki, przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu przez Polskę środków zagranicznych, głównie unijnych. Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów związaną z obsługą środków unijnych – zadań związanych z kompetencjami Instytucji Pośredniczących, Zarządzających, Certyfikującej.
18) sprawiedliwość
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości.
19)infrastruktura transportowa
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej.
20)zdrowie
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej.
21)polityka rolna i rybacka
Funkcja ta obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa.
22)planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
Funkcja ta obejmuje działania, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki, które nie dają się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań bądź jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione. Dotyczą one spraw z zakresu zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta.
Jeżeli działania tego typu nie mają charakteru wspólnego dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej bądź też całej jednostki i można je zmierzyć a także przypisać do poszczególnych zadań, należy je obligatoryjnie umieścić w zakresie odpowiednich im merytorycznie zadań, w obrębie funkcji innych niż 22.

Zadania tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki według celów. Przypisuje się do nich środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa, w ramach której zostały zdefiniowane zadania
Zadanie jest zespołem działań, realizowanych przez jedną lub kilka instytucji, finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zlecanych przez jednostki podsektora rządowego w danej dziedzinie działań, pogrupowanych w podzadania.
Minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie wskazuje nie więcej, niż trzy zadania priorytetowe,  a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej, niż jednej części budżetowej – nie więcej niż pięć zadań priorytetowych
Podzadanie jest grupą działań wyodrębnioną w ramach jednego zadania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania.
Działanie jest najniższą jednostką klasyfikacji zadaniowej o charakterze operacyjnym, stanowiącą podstawowy element służący do osiągnięcia celu podzadania, obligatoryjnie wykazywaną przez dysponentów, nie ujmowaną w budżecie państwa.

Układ funkcji, zadań, podzadań obowiązujący dla podsektora rządowego na 2011 tutaj.

Układ funkcji, zadań, podzadań obowiązujący dla podsektora rządowego na 2012 tutaj