Logo do druku

Ewolucja metod budżetowania


Ewolucja metod budżetowania w sektorze publicznym
Rodzaj budżetowania
Charakterystyka
Współczynnikowe  (input-focused) Zarządzanie skupia się na zasobach finansowych, kadrowych, etc dostępnych na potrzeby realizacji programu lub polityki ministra. W systemie tym nie otrzymuje się informacji co osiągnięto wykorzystując dostępne zasoby.
Zorientowane na produkty
(output-focused)
Funkcje państwa opisywane są za pomocą dostarczanych dóbr i usług oraz ich ilości. Zarządzanie i budżetowanie zorientowane na produkty opiera się w dużym stopniu na wskaźnikach takich jak ilość i terminowość.
Zorientowane na rezulat (outcome-focused) Priorytety działalności rządu są zwykle wyrażone osiągnięciem określonych celów. Budżetowanie zorientowane na cele ułatwia realokację środków oraz wspomaga proces formułowania priorytetów, ich implementację oraz ewaluację.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: I. Joumard, P. Kongsrud, Y.S. Nam, R. Price, Enhancing the Effectiveness of Public Spending: Experience in OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, No. 380, OECD Publishing 2004, s. 23