Logo do druku

Budżet zadaniowy w polskim podsektorze rządowym

Budżet zadaniowy w polskim podsektorze rządowym

W I kwartale 2006 r. Rząd polski podjął inicjatywę dotyczącą rozpoczęcia prac nad reformą finansów publicznych w zakresie wprowadzenia nowoczesnej metody budżetowania jaką jest budżet zadaniowy (efekt: opracowano w KPRM pierwszy dokument o charakterze metodycznym, stanowiący zalążek polskiej myśli w zakresie nowoczesnych metod budżetowania w sektorze finansów publicznych – raport pn. „Budżet zadaniowy: Racjonalność – Przejrzystość – Skuteczność. Metodyka”, który został przełożony do wiadomości Radzie Ministrów). W II połowie 2006 r. rozpoczęto pilotaż budżetu zadaniowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (efekt: zaprezentowanie pierwszego modelu budżetu zadaniowego państwa w zakresie dwóch części budżetowych: cz. 28. Nauka oraz cz. 38. Szkolnictwo Wyższe w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2007 r.). W grudniu 2006 r. wprowadzono pierwsze zapisy dot. budżetu zadaniowego do ustawy o finansach publicznych (nałożenie na dysponentów obowiązku sporządzania zadaniowego planu wydatków - art. 124 pkt 9 ufp. oraz przygotowania informacji o wykonaniu zadań, w ramach sprawozdania o wykonaniu budżetu państwa art. 158 ust. 3 pkt 9 ufp. W II kwartale 2007 r. opracowano wkład do projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w zakresie zasad sporządzania materiałów do zadaniowego planu wydatków. W III kwartale 2007 r. zaprezentowano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2008 r. budżety w układzie zadaniowym większości dysponentów części budżetowych. Z końcem stycznia 2008 r. zadania związane z przygotowaniem metodologii i wdrożeniem budżetu zadaniowego zostały przeniesione z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów i od tego momentu:

- opracowano harmonogram prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008-2015, który zakłada, iż budżet w układzie zadaniowym po raz pierwszy zostanie zaprezentowany w ustawie budżetowej równolegle z budżetem tradycyjnym w 2013 roku.

- opracowano nową metodologię opartą na funkcjonalnym i zadaniowym układzie budżetu, którą zaprezentowano w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 roku w

sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009.

-przygotowano informację do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej za rok 2007 (stanowiącą wykonanie zapisów art. 158 ust. 3 pkt 9 ustawy o finansach publicznych) obejmującą wykonanie budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w układzie zadaniowym.

- przygotowano podstawy prawne dla dalszych prac nad budżetem zadaniowym – nowa ustawa o finansach publicznych.

- przygotowano i wdrożono procedurę koordynacji prac nad budżetem zadaniowym;

- przygotowano standardy definiowania celów;

- rozpoczęto prace nad stworzeniem bazy mierników dla poszczególnych funkcji państwa;

- opracowano kolejne noty budżetowe (na rok 2010, 2011…)