Logo do druku

Publikacje

 leftFrom Line-item to Program Budgeting - Global Lessons and the Korean Case
This book contains four reports that recommend practical approaches for
introducing program budgeting to Korea. The reports were written earlier by World Bank staff and consultants with support from the Korea Institute of Public Finance (KIPF) and the Korea Development Institute (KDI).
Following the brief introductory chapter 1 by John M. Kim of KIPF, the first
report (reprinted as chapter 2 in this volume) was authored by Dong Yeon Kim, William Dorotinsky, Feridoun Sarraf, and Allen Schick. The second report (chapter 3) is by Dong Yeon Kim, Seungju Baek, Katie Barraclough, and Junghun Cho, the third report (chapter 4), by Feridoun Sarraf. The fourth report (the annex) was written in Korean for Korean government officials by Dong Yeon Kim, Seungju Baek, and Doyoung Min.


Local Public Financial Management, ed. Shah Anwar


The practice of public financial management is now considered critical in combating corruption, alleviating poverty, and ensuring the effective use of internal and external resources. This volume aims to bring guidance on better practices in public financial management to the attention of policy makers and practitioners in developing countries with a view to reforming existing systems.
The volume provides an overview of local government financial accounting and reporting. Better practices incase management are documented. The use of transparent procurement processes to mitigate corruption is elaborated. Practical guidance is imparted on how and when to use debt, how to assess debt affordability, what debt to use, how to issue debt, and how to manage debt. The use of internal controls and audits to ensure efficiency and integrity is highlighted. The role of external audit in combating corruption is also discussed, and audit methods to detect corruption are presented.
The volume represents a collaborative effort of the Swedish International Development Cooperation Agency and the World Bank Institute to support reform of the public expenditure management and financial accountability systems in developing countries, especially in Africa. We hope policy makers and practitioners will find this volume to be a useful tool in guiding their reform efforts.Local budgeting, ed. Shah Anwar

This publication, Local Budgeting, provides a comprehensive guide for local administrators who are involved in designing and implementing budgetary institutions and who wish to improve efficiency and equity in service delivery and to strengthen internal and external accountability. It details principles and practices to improve fiscal management. It reviews techniques available in developing countries for forecasting revenues and expenditures, and it examines institutional arrangements for ensuring transparency and fiscal discipline. In addition, it outlines some strategies to deal with corruption in local revenue administration. With respect to budgeting, the volume discusses the decisions that need to be made in determining budget format and layout, including the scope of the budget, the degree of transparency of the legal requirements underlying the budget, and the extent to which the budget will emphasize inputs, outputs, and outcomes. Local Budgeting also discusses the role of the capital budget. It details how performance budgeting can serve as a tool for results-based accountability to citizens. It helps the non-specialist reader learn how to interpret budget documents to discover what the government is doing and how well it is performing its tasks. It highlights approaches to stakeholder inputs in the budget process. Finally, it explores the role of budget execution in ensuring management flexibility while enhancing democratic accountability.


Budgeting and Budgetary Institutions, ed. Shah Anwar

Budgeting and budgetary institutions play a critical role in resource allocation, government accountability, and improved fiscal and social outcomes. This volume distills lessons from practices in designing better fiscal institutions, citizen friendly budgets, and open and transparent processes of budget preparation and execution. It also highlights newer concepts of performance budgeting, accrual accounting, activity based costing, and the use of information and communication technology in budgeting. These tools of analysis are supplemented by a review of budgeting in post-conflict countries and two country case studies on the reform of budgeting systems.


Literatura polska


  Nowe Zarządzanie Publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Red. T. Lubińska

Publikacja stanowi drugie, poszerzone i zmienione wydanie książki Budżet zadaniowy w Polsce, która ukazała się w 2007 roku. Wydanie to zostało uzupełnione o obszerną prezentację wyżej wymienionych wyników pierwszego etapu prac nad reformą budżetu zadaniowego. Szerzej omówiono budżet zadaniowy sądownictwa powszechnego oraz nowoczesne praktyki w tym zakresie. Zawarto w tym wydaniu również założenia legislacyjne dla wprowadzenia do polskiego prawa instytucji budżetu zadaniowego. W książce zawarto ważną część poświęconą wybranym aspektom nowego zarządzania publicznego – NPM.


Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Red. T. Lubińska

Nowoczesne zadaniowe zarządzanie wydatkami publicznymi to wyzwanie, które stoi przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Wydatki publiczne stają się szczególnie silnym instrumentem polityki społeczno-gospodarczej w zintegrowanej Unii Europejskiej.
Praca składa się z 4 części. W części pierwszej przedstawiono założenia metodyczne wdrażania budżetu zadaniowego – zakres i strukturę budżetu zadaniowego. W dalszej części przedstawiono stan aktualnie prowadzonych prac nad budżetem wraz z wytycznymi, według których opracowywany był zadaniowy plan wydatków na rok 2008 oraz wymogi międzynarodowe klasyfikacji. W ostatniej części znajdują się charakterystyki ważniejszych systemów budżetowania zadaniowego na świecie.


Budżet władz lokalnych. Red. S. Owsiak.

Problematyka efektywnego zarządzania działalnością samorządu terytorialnego zyskuje w Polsce coraz większą rangę. Władze samorządowe zaczynają doceniać ekonomiczne i społeczne aspekty swojej pracy. Osiągnięcie zamierzonych celów przez samorządy nie jest możliwe bez nowoczesnego systemu zarządzania, którego istotnym elementem jest budżet. Autorzy niniejszej książki chcąc promować nowoczesne podejście do finansów lokalnych, zaprezentowali możliwości wykorzystania budżetu jako narzędzia zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego (JST). Skupili oni zatem swoja uwagę przede wszystkim na: funkcjach i sposobach tworzenia budżetu, metodach racjonalizacji wydatków publicznych, tradycyjnym budżetowaniu, koncepcji budżetu zadaniowego i jego zastosowaniu oraz szansach rozwoju nowoczesnych metod budżetowania zadaniowego w Polsce. Istotną cechą książki jest to, ze autorzy łączą teorię z wynikami badań empirycznych, przedstawiając doświadczenia krajów zachodnich oraz reformy budżetowania na przykładzie polskich gmin i powiatów.
Książka ta przeznaczona jest dla studentów ekonomii, zarządzania, finansów, a także dla pracowników organów władz lokalnych.

Planowanie budżetowe a alokacja zasobów, Red. S. Owsiak

Budżet państwa jest podstawowym narzędziem, którym posługują się władze publiczne do osiągania przyjętych celów społecznych i gospodarczych. W związku z tym bardzo ważnego znaczenia nabiera jakość planowania budżetowego, silnie wpływająca na racjonalność decyzji alokacyjnych w Polsce. Autorzy skupili uwagę na: metodologicznych podstawach alokacji środków budżetowych; teoretycznych i praktycznych aspektach planowania budżetowego w wybranych krajach; organizacyjnych podstawach planowania budżetowego w Polsce; problemach weryfikacji założeń makroekonomicznych do budżetu państwa; planowaniu dochodów budżetowych; planowaniu wydatków budżetowych i jego skutkach dla alokacji zasobów; proponowanych warunkach niezbędnych do poprawy alokacji środków budżetowych.
Książka jest przeznaczona dla: specjalistów z dziedziny finansów publicznych, kreatorów polityki finansowej, gospodarczej i społecznej, pracowników administracji rządowej, studentów kierunków ekonomicznych.

  Wzorowy urząd czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, Red. W. Misiąg

Publikacja powstała w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej”. Główną jej przesłanką jest przekonanie, że polska administracja publiczna będzie musiała się szybko zmieniać, a temu ma służyć szersze wykorzystanie mierników usług publicznych i innych nowoczesnych metod zarządzania. Chcemy zachęcić do zainteresowania się nie tylko konkretnymi, przykładowymi miernikami, lecz przede wszystkim do wejścia w problematykę nowych koncepcji funkcjonowania administracji publicznej, dla której mierniki usług publicznych są jednym z kluczowych instrumentów. W opracowaniu pokazane są wskaźniki jako element nowego myślenia o miejscu i zadaniach administracji publicznej w społecznościach lokalnych, jako niezbędne narzędzie przekształcenia administracji publicznej z urzędu panującego nad obywatelami w instytucję służebną wobec obywateli i wspólnoty samorządowej.
Książka składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowane są podstawy koncepcji programu rozwoju instytucjonalnego. Przedstawione w nim są cechy, jakie winien wykazywać dobry urząd jednostki samorządu terytorialnego oraz wskazana jest istota procesu wdrażania programu rozwoju instytucjonalnego i najistotniejsze problemy i zagrożenia z tym związane. Część druga skupiona jest na kluczowej w tym kontekście kwestii mierników zadań publicznych zarówno w kontekście mierzenia ich rozmiarów, jak i mierzenia efektów i jakości.


Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym - Uwarunkowania, procedury, modele, M. Dylewski


Praca koncentruje się na zagadnieniach gospodarki budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz planowania w budżecie zadań realizowanych przez nie. Przedmiotem rozważań badawczych jest planowanie budżetowe jako proces realizowany w jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności problem poprawy skuteczności tego procesu w celu zapewnienia równowagi i stabilności finansowej rozpatrywanej w czasie (horyzont krótko- i długoterminowy). Nowe spojrzenie na proces planistyczny może, w sposób zasadniczy, ograniczyć potencjalne negatywne zjawiska związane z szacowaniem i przyjmowaniem do realizacji zadań w oparciu o metodę historyczną oraz wprowadzaniem do planu zadań przekraczających możliwości finansowe danej jednostki samorządu terytorialnego. Przełamywanie bariery jednoroczności, z kompleksowym spojrzeniem na potencjalne koszty i korzyści w ujęciu finansowym, może pozwolić na eliminowanie zjawisk niepożądanych w samorządzie poprzez integrację działań planistycznych i zapewnienie ciągłości procesu planistycznego, a tym samym ciągłości procesu realizacji zadań zawartych w planie jednostki samorządu terytorialnego.


BUDŻET. Budżet jako narzędzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągać cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów,  Red. K. Pakoński


.
Rządzić inaczej, T. Gaebler, D. Osborne 

Czy struktury samorządowe są przestrzenią ,w której zastosowanie znaleźć mogą mechanizmy marketingowe? Autorzy książki "Rządzić inaczej" uważają, że tak.
Gminy i powiaty postrzegane są bowiem przez nich jako firmy kierowane przez nowoczesnych burmistrzów i wójtów, których lepiej definiuje określenie menedżer niż urzędnik, a powierzonymi im jednostkami administracyjnymi zarządzają, a nie rządzą.
Intencją autorów jest zmiana myślenia o władzy samorządowej z perspektywy centralnego sterowania na niezależnie funkcjonujący "podmiot gospodarczy". Pokazują konkretnie jak, nie oglądając się na budżet centralny, znaleźć pieniądze i inwestorów, jak czerpać pomysły i energię do ich realizacji z zasobów lokalnej społeczności.
Przykłady pochodzą z Ameryki. Dwieście lat funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej jest jednak wystarczającą rekomendacją, aby rozważyć sugestie autorów, zwłaszcza, że działania Amerykanów przywołują znane i zrozumiła dla polskiego czytelnika idee pozytywistyczne


Literatura:

M. Robinson, J. Brumby, “Does Performance Budgeting Work? An analytic review of the empirical literature”,  International Monetary Fund Working Paper, 2005.
M. Robinson, Public Sector Performance Budgeting: Linking Funding to Results, IMF 2007
Performance Budgeting in OECD Countries, OECD 2007
Nowe zarządzanie publiczne – skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009
Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postuła, P. Perczyński, Warszawa 2008
Dirk-Jan Kraan, Programme Budgeting in OECD Countries , „OECD Journal on Budgeting”, No.4 Vol. 7, 2007
I. S. Rubin, The Politics of Public Budgeting, CQ Press, Washington 2006
Performance-Based Budgeting, red. G. J.Miller, W. Bartley Hilodreth, J. Rabin, Westview, Boulder 2001
J. M. Kelly, W. C. Rivenbark,  Performance Budgeting for State and Local Government, M.E. Sharpe, 2003
R. L. Bland, A Budgeting Guide for Local Government, International City/County Management Association(ICMA), 2007
G. A. Gianakis, C. P. McCue, Local government budgeting: a managerial approach, Praeger Publishers 1999
 W. G. Arnold,  Performance Budgeting: What Works, What Doesn't,  Management Concepts 2008
A. Premchand,  Government Budgeting and Expenditure Controls: Theory and Practice, Business & Economics 1984
Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego
, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu
, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011