Logo do druku

Ewoluacja budżetu zadaniowego

 Ewolucja definicji budżetu zadaniowego w polskim podsektorze rządowym


1. Uregulowania prawne obowiązujące do 2009 roku
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z dnia 8 grudnia 2006 r
Art. 124. Do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności:
9) zestawienie zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów przedmiotowych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją
Art. 158. 3. Sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej powinno zawierać:
9) informacje o wykonaniu zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów przedmiotowych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją,  a także o wydatkach poniesionych na ich realizację .

2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008

Budżet zadaniowy jest trzyletnim skonsolidowanym planem wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych sporządzanym w układzie części, zadań i podzadań.

3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009

Budżet zadaniowy jest trzyletnim skonsolidowanym planem wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych sporządzanym w układzie funkcji, zadań i podzadań.

4. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010

Budżet zadaniowy jest trzyletnim planem wydatków jednostek podsektora rządowego oraz podsektora ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem jednostek o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy o finansach publicznych, sporządzanym w układzie funkcji, zadań i podzadań, wraz z wykazem działań na pierwszy rok realizacji tego planu.5. Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Art. 2
3).    Układ zadaniowy –zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa oznaczających poszczególne obszary działań państwa oraz:
a)    zadań budżetowych, grupujących wydatki według celów,
b)    podzadań budżetowych, grupujących działania, których realizacja wpływa na osiągnięcie celów określonych na szczeblu zadania
– wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi ilościowe, wartościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów
Art. 23.
Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, dysponenci państwowych funduszy celowych oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i dwa kolejne lata.

6. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011

Budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych
Art. 142 pkt 11 -skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadaniowymWymogi w zakresie określania celów i mierników

Dysponent dla każdego zadania ustala nie więcej niż dwa cele, które zamierza osiągnąć w wyniku jego realizacji, a dla podzadania i działania jeden cel. Dysponent dla każdego zadania wyznacza nie więcej niż dwa mierniki a dla podzadania i działania po jednym mierniku.

Zaleca się prezentację w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym  dysponenta co najmniej 20 % mierników, pochodzących z zasobu Bazy Mierników. W przypadku zaprezentowania mniejszej ilości mierników od zalecanej, dysponent przedstawia wyjaśnienia  przyczyn ich nie wykorzystania w formularzu opisowym,