Logo do druku

Formularze planistyczne budżetu zadaniowego

 
Na poziomie planowania budżetowego poszczególni dysponenci wykorzystują formularze planistyczne:

BZ-1 – Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy (z wydatkami budżetu środków europejskich i rezerwami celowymi);
BZ-2 – Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz innych źródeł w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy;

BZ-3 – Zestawienie planowanych wydatków z budżetu państwa w układzie zadaniowym na dwa kolejne lata;
BZ-RC – Zestawienie planowanych/prognozowanych wydatków z rezerw celowych na następny rok budżetowy i dwa kolejne lata (rezerwy celowe budżetu państwa oraz rezerwy celowe budżetu środków europejskich).