Logo do druku

Definicje budżetu zadaniowego

Budżet Zadaniowy to plan finansowy gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, przygotowany w następujący sposób: zanim przewidywane wydatki zostaną ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, administracja przygotowuje w postaci zadań budżetowych szczegółowe rzeczowo-finansowe plany zamierzeń, jakie mają zrealizować dysponenci. Celem przygotowania budżetu gminy w układzie zadań jest lepsze związanie wydatków z efektami, jakim mają one służyć. (…) Budżet Celów i Efektywności można zatem określić jako plan finansowy gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego - opracowany w następujący sposób: zanim wydatki zostaną ujęte zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, samorząd przygotowuje programy - określa dla nich deklaracje wyników i opracowuje plany świadczenia usług.

BUDŻET. Budżet jako narzędzie zarządzania w administracji samorządowej,
czyli jak osiągać cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów,
 
Red. K. Pakoński, Zintegrowane zarządzanie finansami.
Poradnik dla gmin – 3, Municipium, Warszawa 2000


Istotą budżetu zadaniowego jest zarządzanie działalnością jednostki samorządu terytorialnego (JST) poprzez ujęcie tej działalności w zadania. Dotyczy to zarówno kompetencji ustawowych, obowiązków zleconych przez administrację rządową, jak i innych wynikających z woli samorządu, określanych na podstawie priorytetów zawartych w programie gospodarczym czy strategii rozwoju oraz potrzeb mieszkańców. Budżetowanie zadaniowe stanowi alternatywny, w stosunku do układu tradycyjnego podziałek klasyfikacji budżetowej (dział - rozdział - paragraf), sposób opracowywania i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Pozwala na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
 

Narzędzia efektywnego zarządzania – planowanie zadań
w układzie wieloletnim i rocznym,
Lubelska Szkoła Biznesu-Brytyjski
Fundusz Know How Fundusz Współpracy, Warszawa 2000.


Budżet zadaniowy to jedna z nowoczesnych form zarządzania finansami publicznymi. (…) Nowy sposób budżetowania to nie tylko końcowy dokument, ale system planowania, wykonywania i sprawozdawczości. Zakres informacji podany w sposób opisowy w budżecie zadaniowym pozwala mieszkańcom i inwestorom na wyrobienie sobie własnego zdania na temat kondycji finansowej miasta, planowanych inwestycji oraz kosztów funkcjonowania samorządu.

M. Olczak, Budżet zadaniowy - Zalety i obawy, Wspólnota 32/2000


Istota budżetu zadaniowego polega na:
1.precyzyjnym określeniu zadań, które mają być finansowane ze środków budżetowych,
2.stosowaniu odpowiednich mierników, które umożliwiałyby ocenę efektów uzyskanych w wyniku ponoszonych wydatków budżetowych.

Finanse publiczne,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007


Budżet zadaniowy – szerszy od tradycyjnego o część sprawnościową

Stworzenie budżetu zadaniowego nie polega tylko na tym, że dotychczasową klasyfikację budżetową (działy, rozdziały) zamienia się na nową klasyfikację opartą na zadaniach.
Dokonaniem budżetu zadaniowego jest wyposażenie go w tzw. część sprawnościową określającą dla każdego zadania cele jego realizacji oraz mierniki pozwalające monitorować realizację celów.