Logo do druku

Prezentacja portalu

BUDŻET ZADANIOWY to pierwszy portal udostępniający zestaw narzędzi wspierających nowoczesne zarządzanie finansami w  Jednostkach Terytorialnych (JST) szczebla gminnego i powiatowego. Przygotowany został przez wysokiej klasy specjalistów, specjalnie pod kątem wsparcia JST w wypełnianiu wytycznych ustawowych oraz efektywnego zarządzania finansami w danej jednostce oraz jednostkach podległych.

 

Moduł Budżetu Zadaniowego. Zalety tego narzędzia to:

Możliwość wykazywania specyficznych dla danej JST zadań, rozszerzenie bazy mierników, zróżnicowanie proponowanych mierników ( miernik produktu i rezultatu), określenie formuł obliczeniowych mierników, możliwość powiązania budżetu zadaniowego ze strukturą  organizacyjną JST orz tradycyjną klasyfikacją budżetową oraz ukazywania możliwości do wykorzystania „klucz przejścia „ z tradycyjnej klasyfikacji budżetowej na układ zadaniowy.

 

Moduł Wieloletniej Prognozy Finansowej  pozwala na:

Stworzenie formularza planistycznego  zgodnego z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych , opcjonalne określenie szczegółowości parametrów wykorzystywanych na potrzeby planowania dochodów i wydatków budżetowych, automatyzację procesu wykorzystywania historycznych danych budżetowych JST do tworzenia prognozy, możliwość indywidualizacji parametrów wykorzystywanych do tworzenia prognozy, swobodę w zakresie czasu trwania prognozy , uwzględnienie w kalkulacjach prognozy nowych norm ostrożnościowych w zakresie zadłużenia JST.

 

Moduł Kontroli Zarządczej. Jego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oceny funkcjonowania kontroli zarządczej oraz wdrożenie istotnych elementów . Pozwala na przeprowadzenie diagnozy kontroli zarządczej polegającej na ocenie każdego jej elementu tj: środowiska wewnętrznego, ustalenia celów i zarządzania ryzykiem, ustanowionych mechanizmów kontroli, przepływu informacji i komunikacji, monitorowania systemu kontroli zarządczej.

Poniżej znajduje się prezentacja portalu wraz z poszczególnymi e-usługami.

Pliki